/Files/images/novini_vihovno_slujbi/виховна робота.png

Науково-методична проблема школи:

Сучасне освітнє середовище як платформа
для надання якісних освітніх послуг у руслі
Нової Української Школи

Виховна тема школи:

Виховання особистості, орієнтованої
на найдосконаліші соціокультурні,
загальнолюдські та національні цінності
в умовах Нової Української Школи

Структура виховної роботи

/Files/images/Схема.png

КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

Визначення дефініції

Життєтворчість - особлива форма життєвої практики особистості учня, яка пов’язана з розширенням уявлень не тільки про навколишній, а й про внутрішній світ людини та набувається через особистісно-зорієнтовану практику взає­модії із світом.

Провідна ідея концепції

Виховання самодостатньої життєво грамотної особис­тості, яка здатна реалізувати свої потенційні можли­вості за будь-яких умов і за­безпечити продуктивність як власної життєдіяльності, так і сере­довища, в якому вона життєдіє.

Мета

Дати мож­ливість учневі оволодіти важливими для людини XXI століття уміннями самопіз­нання, саморозвитку, са­мовдосконалення та самореалізації у шкільному віці шляхом запровадження інноваційних педагогічних технологій.

Принципи педагогіки життєтворчості

/Files/images/школа.png

  • Створення дітям ситуації життєво­го успіху в усіх сферах шкільної життєдіяльності.
  • Намагання відкрити учням пози­тивні перспективи їхнього життє­вого шляху.
  • Виявлення і розвиток у кожній дитині її індивідуальних здібнос­тей і обдарувань.
  • Використання складних ситуацій, проблем для розвитку життєвої компетентності учнів з орієнта­цією на духовні цінності.
  • Підтримка ініціативи школярів щодо подолання складних життє­вих ситуацій.
  • Посилення мотивації до самоосві­ти та самовдосконалення особис­тості учня.
  • Орієнтація на свободу вибору сфе­ри діяльності учня.
  • Розширення життєвого простору дітей за рахунок самоактуалізації особистості учня в різних сферах шкільної життєдіяльності.

Духовні складові життєвої компетентності учня

- якість життя особистості, її моральний аспект;
- рівень її внутрішньої та зовніш­ньої культури;
- етика взаємовідносин, глибина емоційного сприйняття естетичних почуттів.


2018-2019 навчальний рік

Аналіз виховної роботи за 2018-2019 н.р.

Розклад виховних годин 2018-2019 н.р.

Тематика класних батьківських зборів в СЗШ №7 на 2018-2019 н.р.

Річний план виховної роботи на 2018 – 2019 н.р.

Додаток до річного плану виховної роботи
Організаційно-методична робота

Графік проведення Тижнів безпеки життєдіяльності в СЗШ №7 в 2018-2019 н.р.


2016-2017 навчальний рік

Аналіз виховної роботи за 2015-216 н.р.

Розклад виховних годин 2016-2017 н.р.

Тематика класних батьківських зборів в СЗШ №7 на 2016-2017 н.р.

План роботи з батьками на 2016-2017 н.р.

Річний план виховної роботи на 2016 – 2017 н.р.

Графік проведення Тижнів безпеки життєдіяльності в СЗШ №7 в 2016-2017 н.р.

Орієнтована тематика бесід з попередження дитячого травматизму

СЗШ №7 в навчально-виховній роботі керується нормативними документами в галузі освіти та виховання, які можна переглянути на сайті Міністерства осіти і науки України за посиланням

/Files/images/novini_vihovno_slujbi/logo-10.png

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/normativno-pravova-baza1.html

Кiлькiсть переглядiв: 638